Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, ngày 4/12.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ nhà Quốc hội đến 16.242 điểm cầu các bộ, ngành, địa phương trên cả nước, với hơn 1,4 triệu đảng viên tham dự.

Tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ, toàn thể cán bộ đảng viên tham dự nghiên cứu các nghị quyết.

3 lý do ban hành Nghị quyết 43

Truyền đạt chuyên đề “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 3 lý do quan trọng để Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 43.

Đầu tiên, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu cơ bản, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra.

Nhưng, theo Chủ tịch nước, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề xuyên suốt, lâu dài nên phải tính toán nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới.

Lý do thứ hai, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, Trung ương đánh giá còn một số hạn chế, khuyết điểm và cũng rút ra một số bài học để thực hiện tốt hơn.

Thứ ba, thực tiễn sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã có nhiều thay đổi.

Trong đó, nhận thức về đoàn kết, đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở Việt Nam, ở tầm thế giới và khu vực cũng thấy rõ điều này.

“Không đoàn kết hay tệ hơn là chia rẽ sẽ kiềm chế sự phát triển, thậm chí kéo thụt lùi sự phát triển của một số quốc gia”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Không có dân chủ là đoàn kết “xuôi chiều”

Đi vào nội dung Nghị quyết 43, Chủ tịch nước cho hay, Đảng đã khẳng định vị trí, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (điểm cầu nhà Quốc hội). Ảnh: Đ.X

Đặc biệt, theo Chủ tịch nước, Nghị quyết 43 đã làm rõ nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó là, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước; là đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên thế giới.

Nghị quyết 43 nêu mục tiêu là: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Trung ương Đảng đã xác định mục tiêu chung để phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước phân tích, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, yêu nước bằng cách riêng của mình. Để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước là gì? Đó là, mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm tương đồng.

Đảng nhấn mạnh quan điểm đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo Chủ tịch nước, đoàn kết mà không có dân chủ là đoàn kết “xuôi chiều”, đoàn kết mà không lắng nghe các ý kiến khác nhau thì là đoàn kết “một chiều”.

“Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên nghĩ gì để mình nói là nguy hiểm cho Đảng, cho đất nước”, ông Võ Văn Thưởng nói và nhận định, đây là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật.

“Đoàn kết phải phát huy dân chủ, nơi nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự”, theo lời Chủ tịch nước.

Quan điểm nữa theo Nghị quyết 43 là đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Người đứng đầu phải định kỳ đối thoại với nhân dân

Nghị quyết 43 nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, Trung ương Đảng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cạnh đó, hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của các giai tầng xã hội; khơi dậy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiệm vụ, giải pháp nữa là đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thực hành và phát huy dân chủ; thực hiện nghiêm chế độ người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cử lãnh đạo làm việc với các tổ chức đại diện của nhân dân; lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề Nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Hương Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex